Skip links

Regulamin przesyłania treści.

Firma Olapic, Inc. („Olapic”) świadczy usługi zarządzania treściami społecznościowymi („Usługi”) na rzecz marek („Marki”) w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu („Regulamin”). Firma Olapic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez uprzedniego powiadomienia, poprzez publikację niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym, przy każdorazowym wejściu na witrynę firmy Olapic pod adresem olapic.com („Witryna” lub „Witryna internetowa”) lub skorzystaniu z Usług firmy Olapic, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w celu uzupełnienia wiedzy na temat zmian w treści Regulaminu. Wejście na Witrynę internetową lub skorzystanie z Usług po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o wprowadzeniu zmiany uznaje się za akceptację danej zmiany, modyfikacji lub uzupełnienia.

 1. KORZYSTANIE Z USŁUG

Jeżeli nie ustalono inaczej, postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie zarówno wobec Witryny internetowej, jak i Usług firmy Olapic. Ponadto, korzystając z Usług świadczonych przez firmę Olapic na rzecz Marki, Użytkownik może podlegać dodatkowym warunkom użytkowania, umowom, wytycznym lub regulaminom Marki mającym zastosowanie do takich Usług. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, firma Olapic udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z Usług firmy Olapic zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także wszelkimi regulaminami usług, instrukcjami oraz wytycznymi udostępnianymi przez Marki, z którymi Użytkownik współpracuje. Firma Olapic zastrzega sobie prawo, aby w każdym momencie i z dowolnego powodu wypowiedzieć udzieloną Użytkownikowi licencję na korzystanie z Witryny internetowej oraz Usług firmy Olapic. Firma Olapic ma prawo w każdym momencie i z dowolnego powodu zmodyfikować, zawiesić lub anulować prawo Użytkownika do korzystania z Witryny i Usług, w tym, między innymi, zaprzestać udostępniania jakiejkolwiek funkcji, bazy danych bądź treści.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Użytkownik oświadcza ponadto, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo korzystać z Usług oraz Witryny.

Firma Olapic umożliwia bezpośrednie przesyłanie zdjęć, tekstu, grafiki, nagrań dźwiękowych, nagrań video, informacji o lokalizacji oraz komentarzy Użytkownika („Treści Użytkownika”, „Treści generowane przez Użytkownika”) na witryny internetowe oraz do innych zasobów cyfrowych obsługiwanych przez Marki, aby Marki mogły je wykorzystać w swoich kanałach marketingowych, promocyjnych, reklamowych oraz innych kanałach, których celem jest zaangażowanie klienta, a także gromadzić Treści Użytkownika ze stron mediów społecznościowych na rzecz Marek. Zasoby cyfrowe Marek i zawarte w nich treści, a także praktyki biznesowe i polityka prywatności Marek leżą poza kontrolą firmy Olapic, w związku z czym nie ponosi ona odpowiedzialności za rzetelność i legalność Treści Użytkownika, Treści marki oraz ich zawartości oraz nie gwarantuje ich rzetelności i legalności. Wykorzystanie Treści Użytkownika na Witrynie internetowej lub w ramach Usług nie jest jednoznaczne z poparciem ze strony firmy Olapic wobec Użytkownika, Treści Użytkownika bądź Marek uwzględnionych w takich Treściach użytkownika i nie oznacza jakiegokolwiek formalnego związku między firmą Olapic a Użytkownikiem, Treściami Użytkownika czy też wspomnianymi Markami.

 1. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Przesyłając Treści Użytkownika na niniejszą Witrynę internetową bądź akceptując niniejszy Regulamin w związku z udostępnieniem firmie Olapic Treści Użytkownika w inny sposób, Użytkownik przyznaje Marce, podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Marki usługi zarządzania treściami, w tym firmie Olapic, a także partnerom handlowym Marki (łącznie określanym „Licencjobiorcami”) globalne, wieczyste, nieodwołalne, wolne od opłat licencyjnych, w pełni opłacone, niewyłączne oraz zbywalne prawo do wykorzystania Treści Użytkownika w dowolny sposób określony przez Licencjobiorcę wedle jego uznania, w tym, między innymi, na jego witrynach internetowych, stronach mediów społecznościowych prowadzonych przez Licencjobiorców, w promocyjnych wiadomościach e-mail i reklamach, a także w ramach innych działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, za pośrednictwem wszelkich mediów znanych obecnie oraz w przyszłości. Licencjobiorcy mają prawo do eksploatacji, prezentacji, powielania, dystrybucji oraz rozpowszechniania Treści Użytkownika, tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych, łączenia ich z innymi materiałami, wprowadzania w nich zmian i/lub ich edytowania wedle własnego uznania, nie ponosząc jakiegokolwiek zobowiązania wobec Użytkownika. Użytkownik udziela Licencjobiorcom prawa do wykorzystywania swojej nazwy Użytkownika, wizerunku, podpisu, lokalizacji oraz innych informacji umożliwiających jego identyfikację w związku z eksploatacją Treści Użytkownika.

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że (i) posiada wszelkie prawa do Treści Użytkownika lub, w przypadku, gdy Treści Użytkownika podlegają prawom majątkowym osób trzecich, stanowiąc np., materiały chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową bądź przepisami innych praw majątkowych, posiada on wszelkie licencje, prawa, zgody oraz zezwolenia niezbędne do publikacji przesyłanych przez siebie Treści Użytkownika oraz przyznania praw udzielanych na podstawie niniejszego Regulaminu, w tym zgody od wszelkich osób przedstawionych w Treściach użytkownika, (ii) nie jest osobą niepełnoletnią, (iii) jest uprawniony do publikowania Treści Użytkownika, oraz że (iv) Treści Użytkownika nie mają charakteru zniesławiającego, oszczerczego, nieprzyzwoitego, pornograficznego, obraźliwego, niewłaściwego, nie stanowią groźby, nie są napastliwe, nienawistne ani agresywne, a ich wykorzystanie przez Licencjobiorców w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem nie będzie stanowić naruszenia żadnego innego prawa. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć przed roszczeniami oraz zwolnić z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem Treści Użytkownika przez Licencjobiorców zarówno Licencjobiorców, jak i każdą osobę działającą w ich imieniu.

Licencjobiorcy zastrzegają sobie prawo, aby w każdym momencie i z dowolnego powodu usunąć dowolne Treści Użytkownika z Witryny, zasobów Marki oraz Usług. W razie zaistnienia podejrzenia, iż Treści Użytkownika znajdujące się na Witrynie internetowej lub w Usługach naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, Użytkownik powinien postąpić zgodnie z poniższą polityką w zakresie praw autorskich.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Olapic jego danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności firmy Olapic:http://olapic.com/privacy-policy/.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Witryna oraz Usługi firmy Olapic zawierają zastrzeżone informacje będące własnością firmy Olapic, w tym, między innymi, teksty, oprogramowanie, zdjęcia, materiały video, grafikę oraz wszystkie inne elementy Witryny internetowej i Usług firmy Olapic, które są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Zasoby Licencjobiorców zawierają zastrzeżone informacje będące własnością Marki lub jej partnera handlowego bądź będące przedmiotem licencji przyznanej Marce lub jej partnerowi handlowemu, które są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w ramach korzystania z Witryny internetowej oraz Usług firmy Olapic, nie nabywa żadnych praw własności ani innych praw do zastrzeżonych informacji i materiałów, które należą do firmy Olapic oraz Licencjobiorców.

 1. PRAWA AUTORSKIE

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego utwór został skopiowany w sposób naruszający prawa autorskie, może przesłać nam pisemne powiadomienie o rzekomym naruszeniu, zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 („DMCA”), które podsumowano poniżej.

Jeżeli Użytkownik uzna, że jakiekolwiek Treści Użytkownika bądź inne materiały znajdujące się na Witrynie internetowej lub w Usługach lub dostępne za pośrednictwem Witryny bądź Usług naruszają prawa autorskie, prosimy o przesłanie pisemnego powiadomienia o naruszeniu praw autorskich za pośrednictwem poczty (nie za pomocą poczty elektronicznej) na adres niżej określonego podmiotu upoważnionego do otrzymywania powiadomień dotyczących Witryny i Usług w związku z ustawą DMCA:

Olapic Inc.
1370 Broadway
Suite 1450 (14th Floor)
New York, NY 10018
+1 (888) 399-6685

Aby powiadomienie na piśmie było skuteczne, musi ono zawierać następujące informacje:

 • Fizyczny bądź elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone,
 • Dane identyfikacyjne utworu chronionego prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone lub, w przypadku powiadomienia dotyczącego kilku utworów chronionych prawami autorskimi, reprezentatywna lista takich utworów znajdujących się na danej witrynie internetowej,
 • Dane materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie, oraz informacje umożliwiające firmie Olapic zlokalizowanie tego materiału,
 • Informacje umożliwiające firmie Olapic skontaktowanie się ze stroną zgłaszającą roszczenie, tzn. adres, numer telefonu oraz, jeżeli to możliwe, adres e-mail, pod którym można się skontaktować ze stroną zgłaszającą naruszenie,
 • Oświadczenie o tym, że strona zgłaszająca naruszenie w dobrej wierze powzięła przekonanie, iż właściciel praw autorskich lub jego przedstawiciel nie wyraził zgody na wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem powiadomienia lub taki sposób jego wykorzystania nie jest dozwolony na mocy przepisów obowiązującego prawa, oraz
 • Oświadczenie o tym, iż informacje zawarte w powiadomieniu są poprawne oraz, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że strona zgłaszająca naruszenie jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Po otrzymaniu przez upoważniony podmiot należytego powiadomienia o naruszeniu praw autorskich, firma Olapic, zgodnie ze swoją polityką: (a) usunie lub zablokuje materiał naruszający prawa autorskie, (b) powiadomi stronę, która zamieściła taki materiał bądź użytkownika o jego usunięciu lub zablokowaniu dostępu do takiego materiału, oraz (c) zaprzestanie udostępniania Witryny i Usług osobom dopuszczającym się powtórnego naruszenia praw autorskich.

Strona, która, otrzymawszy powiadomienie o rzekomym naruszeniu praw autorskich, uznaje takie roszczenie za nieuzasadnione, może przesłać sprzeciw wobec takiego roszczenia upoważnionemu podmiotowi firmy Olapic w terminie trzydziestu (30) dni od dnia, w którym materiał został z Witryny usunięty. Aby sprzeciw był skuteczny, powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać następujące elementy:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby składającej sprzeciw,
 • Dane identyfikacyjne usuniętego lub zablokowanego materiału oraz lokalizacja materiału przed jego usunięciem lub zablokowaniem,
 • Oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że osoba składająca sprzeciw, w dobrej wierze powzięła przekonanie, iż materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału przeznaczonego do usunięcia lub zablokowania, oraz
 • Imię i nazwisko, adres i numer telefonu osoby składającej sprzeciw, oraz oświadczenie, że osoba ta zgadza się uznać jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego w okręgu sądowym właściwym dla wyżej wymienionego adresu lub, jeżeli adres tej osoby znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, jakiegokolwiek okręgu sądowego, w którym firma Olapic prowadzi działalność, oraz oświadczenie, że osoba ta zgodzi się przyjąć wezwanie sądowe od strony, która przesłała powiadomienie o naruszeniu lub od jej pełnomocnika.

Po otrzymaniu sprzeciwu zawierającego wyżej określone informacje, firma Olapic niezwłocznie dostarczy stronie zgłaszającej naruszenie kopię takiego sprzeciwu oraz poinformuje stronę zgłaszającą naruszenie, iż firma Olapic zastąpi usunięty materiał lub odblokuje go. Firma Olapic zobowiązuje się zastąpić usunięty materiał lub odblokować go w terminie od dziesięciu (10) do czternastu (14) dni roboczych od momentu otrzymania sprzeciwu, pod warunkiem, że upoważniony podmiot firmy Olapic nie otrzymał zawiadomienia od strony zgłaszającej naruszenie o wniesieniu powództwa o wydanie nakazu sądowego w celu powstrzymania domniemanego sprawcy naruszenia od prowadzenia w ramach Witryny bądź Usług Olapic działań naruszających prawa autorskie.

 1. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA OLAPIC, JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE ORAZ JAKIEKOLWIEK OSOBY LUB PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DYSTRYBUCJĘ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB USŁUG FIRMY OLAPIC W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE ANI ODSZKODOWANIE REPRESYJNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUG FIRMY OLAPIC. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO Z TYTUŁU SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB OBRAŻEŃ ORAZ OŚWIADCZA, ŻE NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH TREŚCI WITRYNY ORAZ USŁUG FIRMY OLAPIC. PONADTO FIRMA OLAPIC ANI JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ORAZ CZASU TRWANIA, ZA BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI, POMINIĘCIA, WADY BĄDŹ NIERZETELNOŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH NA WITRYNIE LUB W USŁUGACH OLAPIC, WSZELKIE OPÓŹNIENIA ORAZ PRZERWY W PRZEKAZYWANIU TYCH INFORMACJI UŻYTKOWNIKOWI, A TAKŻE ZA WSZELKIE ROSZCZENIA BĄDŹ STRATY WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI LUB NIMI SPOWODOWANE. ŻADNA Z POWYŻSZYCH STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA BĄDŹ STRATY STRON TRZECICH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRACONE ZYSKI, ODSZKODOWANIA RETORSYJNE BĄDŹ SZKODY WYNIKOWE. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI.

 1. ZASTRZEŻENIA

WITRYNA ORAZ USŁUGI FIRMY OLAPIC SĄ UDOSTĘPNIANE W AKTUALNIE DOSTĘPNEJ WERSJI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ LUB ZAPEWNIEŃ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZAPEWNIEŃ CO DO WŁASNOŚCI, DOROZUMIANYCH ZAPEWNIEŃ CO DO PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM ZAPEWNIEŃ, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ, OGRANICZYĆ BĄDŹ ZMIENIĆ Z UWAGI NA PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE WOBEC NINIEJSZEGO REGULAMINU.

FIRMA OLAPIC, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W SZCZEGÓLNOŚCI NIE OŚWIADCZAJĄ ANI NIE GWARANTUJĄ UŻYTKOWNIKOWI, ŻE: (A) KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB USŁUG SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (B) KORZYSTANIE Z WITRYNY I USŁUG BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I BEZBŁĘDNY, (C) WSZYSTKIE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUG BĘDĄ POPRAWNE I RZETELNE, (D) WADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA BĄDŹ FUNKCJONALNOŚCI WITRYNY LUB USŁUG BĘDĄ USUWANE.

 1. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec firmy Olapic, jej spółek stowarzyszonych oraz ich dyrektorów, kierowników, pracowników oraz pełnomocników w przypadku wszelkich roszczeń i kosztów (w tym honorariów adwokackich) związanych z korzystaniem z Witryny bądź Usług firmy Olapic przez Użytkownika lub inne osoby korzystające z jego konta. Firma Olapic zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej obrony przed wszelkimi roszczeniami, co do których przysługuje jej zwolnienie z odpowiedzialności na podstawie niniejszego ustępu. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany współpracować z firmą Olapic w zakresie, którego Olapic może zasadnie oczekiwać.

 1. ZAKOŃCZENIE UDOSTĘPNIANIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż firma Olapic ma prawo według własnego uznania podjąć decyzję o zakończeniu udostępniania Użytkownikowi Witryny bądź Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zakończenie udostępniania Użytkownikowi Witryny lub Usług na mocy któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Olapic może niezwłocznie usunąć wszelkie informacje i pliki związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony bądź Usług. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny zachować moc po zakończeniu udostępniania Witryny lub Usług, pozostaną skuteczne również po takim zdarzeniu. Dotyczy to między innymi postanowień dotyczących praw własności intelektualnej, ograniczenia odpowiedzialności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz przejęcia odpowiedzialności przez Użytkownika.

 1. RÓŻNE

Niniejszy Regulamin, Polityka prywatności firmy Olapic oraz wszelkie zasady funkcjonowania Witryny bądź Usług określają całość stosunku umownego między firmą Olapic a Użytkownikiem w kontekście przedmiotu niniejszego Regulaminu, zastępując wszelkie wcześniejsze, pisemne bądź ustne ustalenia, które strony poczyniły w zakresie przedmiotu niniejszego Regulaminu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie wobec Użytkownika, który nie może dokonać ich cesji ani przeniesienia z jakiejkolwiek przyczyny bez uprzedniej zgody firmy Olapic na piśmie; wszelkie działania bądź zachowania niezgodne z tym postanowieniem zostaną uznane za nieważne i bezskuteczne. Olapic wyraźnie zastrzega sobie prawo do przeniesienia bądź dokonania cesji swoich praw i obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie bądź z niego wynikających bez zgody Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie bądź niewyegzekwowanie przez firmę Olapic jakiegokolwiek przysługującego jej prawa określonego w niniejszym Regulaminie (lub przysługującego firmie Olapic na mocy obowiązującego prawa) nie będzie oznaczało formalnego zrzeczenia się przez firmę Olapic przysługujących jej praw, zaś owe prawa oraz środki prawne nadal będą jej przysługiwać.

Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz stosunek prawny między firmą Olapic oraz Użytkownikiem podlegają przepisom prawa stanu Nowy Jork (USA), z wyłączeniem obowiązującej mocy norm kolizyjnych przewidzianych w prawie tego stanu. Korzystając z Witryny lub Usług firmy Olapic z jakiekolwiek lokalizacji położonej poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z wszelkimi lokalnymi przepisami. W zakresie rozstrzygania wszelkich sporów prawnych wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosunku prawnego Użytkownika z firmą Olapic, Użytkownik oraz firma Olapic zobowiązują się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Nowego Jorku w stanie Nowy Jork (USA). Niezależnie od powyższego, Użytkownik zgadza się, by firma Olapic miała również prawo ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń poprzez wydanie nakazu sądowego (lub równoważnego pilnego orzeczenia sądu) w dowolnej jurysdykcji.

W przypadku uznania przez sąd właściwy do orzekania w tej sprawie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne, postanowienie to zostanie usunięte z Regulaminu bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowają swoją ważność i skuteczność.

Wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszego Regulaminu powinny być sporządzone na piśmie w języku angielskim. Uznaje się je za skutecznie doręczone w momencie otrzymania wiadomości e-mail, przesłanej z potwierdzonego adresu e-mail na adres legal@olapic.com, lub w momencie doręczenia powiadomienia w trybie ekspresowym przez firmę kurierską o rozpoznawalnej marce lub doręczenia powiadomienia w postaci listu nadanego priorytetem – poleconego lub z potwierdzeniem odbioru, o uiszczonej opłacie pocztowej, na adres:

Olapic Inc.
Attn: Legal Department
1370 Broadway
Suite 1450 (14th Floor)
New York, NY 10018

© 2020 Olapic, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2018 r.